Pravidla

Z CZFree Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Registrace zástupců CZF sítí

Zahájena 21.10.2007 v 09:57 a do 18.11.2007 v 15:48 se registrovalo celkem 42 mluvčích.

Pro registraci bylo třeba aby:

Registrace se 18.11.2007 přerušila do 1.12.2007 a od tohoto data má registraci na starosti rada.

Pro registraci je třeba aby:

 1. příslušný cloud je zapsán v ripe.czfree.net
 2. je právě jeden zástupce cloudu
 3. zástupce se sám o registraci přihlásí v threadu Registrace mluvčích cloudů pro mezicloudy nebo mailem do konference rady

Od 5.7.2009 platí nová Pravidla pro registraci zástupců

I. Definice zastupce CZF sítě s hlasovacim pravem:
1. CZF síť používá CZFree IP nejmenšího rozsahu /20
2. Tyto IP jsou zapsané v RIPE.
3. IP rozsah CZF sítě je dlouhodobě viditelný v globálnich směrovacích
tabulkách CZFree.
4. CZF síť se hlásí k principům CZFree.
5. Rada CZF odsouhlasila žádost o registraci zástupce CZF sítě. Pokud se
rada nevyjádří do 21 dnů od podání žádosti, má se za to, že je žádost
odsouhlasena a do seznamu registrovaných zástupců se zapíše samotný
žadatel.
6. Zástupce CZF sítě je povinen před posláním žádosti vytvořit ve wiki
stránku s následujícími údaji o CZF síti:
a) web prezentace CZF sítě (webovky nebo thread zde ve fóru, případně
nápis "pouze zde ve wiki")
b) jméno zástupce co bude hlasovat, jeho nick ve fóru a kontakt (email, IM)
c) kontakt pro nové zájemce o připojení, kam se můžou obrátit (email,
odkaz na mailform, odkaz na stránku na fóru)
d) základní podmínky připojení
e) výši minimálních nutných poplatků na pripojeni (není myšlen primární
náklad na HW, ale poplatky za připojení a příspěvky na infrastrukturu,
případně členské příspěvky....)
f) údaje z RIPE - IP rozsah, AS
g) udržované spoje do ostatních CZF sítí, pokud má
h) Tyto údaje je zástupce povinnen udržovat jako aktuální. Aktuálnost
bude mít povinnost náhodně zkoumat libovolný radní, a upozornit CZF síť
na nápravu. O tom zaznamená zápis do wiki, ze byla CZF síť testovaná a s
jakým výsledkem + datum. V případě zjištění ze není oprava provedena do
21 dni, může rada rozhodnout o pozastaveni práva hlasovat do doby než
budou údaje napraveny.
7. Pokud dojde k zamítnutí žádosti a žadatel se zdůvodněním nesouhlasí,
je rada povinna na žádost neúspěšného žadatele vyhlásit do 21 dnů od
zveřejnění zamítavého stanoviska mezicloudové hlasování o zamítnutí
žádosti. Proti rozhodnutí mezicloudů není již opravného prostředku.

II. Možnosti zrušení hlasovacího práva
1. - V případě nesplnění I.3, odebere rada právo hlasovat až do doby
splnění tohoto bodu. V případě nesplnění I.1- I.2, může rada zrušit
registraci.
2. V případě žádosti o registraci jiného zástupce též CZF sítě, a
potvrzení nejméně pěti uživatelů dané CZF sítě, může rada zrušit
hlasovací právo předchozího zástupce. Rada v takovém případe vyzve
stávajícího zástupce k vyjádření. Nevyjádří-li se, registrace zaniká a
je registrován nový zástupce.
3. Rada musí registraci zrušit, pokud zástupce CZF sítě nebyl po dobu
jednoho roku aktivní (např nehlasoval, nepřispíval do diskuze apod.)

III. Při registraci / zrušení registrace je dávána doba 21 dní na
ustálení nebo nápravu stavu, aby se předešlo rychlým neočekavaným změnám.

IV. Registrace zástupce CZF sítě:
1. Žádost o registraci směřují na rada na czfree.net
2. Zadost musí obsahovat:
a) - nick shodný s registrací na czfree foru
b) - funkční e-mail
c) - jméno CZF sítě
d) - rozsah nebo rozsahy, které CZF sítě používá - musí odpovídat
registraci v RIPE
e) - odkaz na webové stránky CZF sítě. Pokud CZF síť nemá vlastní webové
stránky, založí ve wiki na Czfree fóru informativní stránku o své CZF síti
3. Aktualní seznam oprávněných zástupců spravuje rada ve wiki

Testování CZF sítí (výsledky + datum)

Změny v seznamu od 1.12.2007

 • 01.12.2007 registrován Alex - zástupců je 43
 • 01.12.2007 rezignoval Stybla - zástupců je 42
 • 10.01.2008 registrován Tydyt - zástupců je 43
 • 30.03.2008 registrován LiTinOveWeedle - zástupců je 44
 • 04.06.2009 registrován Vitex - zástupců je 45
 • 10.06.2009 registrován Defendrius - zástupců je 46
 • 12.06.2009 registrován Blax - zástupců je 47
 • 23.02.2010 zmocněným zástupcem za cloud 10.23 je libor - zástupců je 47

Přehledy pocet_zastupcu_cloudu_k_danemu_datu.pdf zastupcicloudu.php

Zástupci se v minulosti registrovali i s tím, že jejich síť není online. Od 5.7.2009 platí nová Pravidla pro registraci zástupců, která v bodě II. již definují tři způsoby zrušení hlasovacího práva a například být dlouhodobě viditelný v globálních směrovacích je již povinné, pokud daný zástupce CZF sítě chce hlasovat (o tomto rozhoduje rada jako celek (!), musí však tolerovat problémy dočasné, krátkodobé).

Seznam zástupců, kteří aktuálně mohou hlasovat, je v sekci Registrované cloudy. Spravuje ho rada, editovat to může kdokoliv a v této chvíli je tam 50 zástupců a 47 je registrovaných a může hlasovat.


Referendum

Referendum je platné pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech zástupců CZF sítí, kteří mají právo hlasovat v den vyhlášení referenda. (Odhlasováno 5.7.2009)

Mezicloudové referendum může vyhlásit skupina minimálně 25% zástupců CZF sítí. (Odhlasováno 5.7.2009)


Koordinace adresního prostoru a správa RIPE.czf

Správa CZF adresního prostoru, potažmo CZF-RIPE byla svěrena uskupení nic.czf s tím, že případné spory bude rešit Rada. (Odhlasováno 30.6.2008)Správa fóra

Spravovat fórum má pracovní skupina volená zástupci cloudů. (Odhlasováno 14.2.2008)

Počet členů pracovní skupiny pro Fórum má být alespoň 3. (Odhlasováno 23.10.2008)

Délka mandátu členů pracovní skupiny Fórum je na dobu neurčitou. (Odhlasováno 23.10.2008)Kde provozovat komunitní portál CZFree.Net (forum, wiki, mapa...)

Přesunout vše na hardware umístěný v prostorech NFX, z.s.p.o. (Odhlasováno 11.1.2008)Zápisy nic.czf

Mezicloudy v anketě vyslovily přání, aby nic.czf zveřejňoval svá jednání stejně jako je zveřejňuje rada CZFree.Net (Odhlasováno 7.1.2010)

 • Mezicloudy nejsou "zřizovatelem" nic.czf, tedy nemají pravomoc jej jakkoliv úkolovat - záleží jen na dobré vůli členů, zda výsledek ankety vyslyší